Exhibitors Port Conference 2016

These companies were exhibiting at the Port Conference in Trelleborg 5-6 Oct 2016

kimab_rgb_jpeg
Swerea KIMAB utvecklar och förbättrar helhetslösningar för material- och korrosionsforskning. Vår styrka är tillämpad forskning med kundnyttan i fokus. Vi kan med kort varsel åka ut på fältet för att inspektera en skada eller se över produktionsverksamheten. Vår omfattande och avancerade instrumentpark gör att vi snabbt kan utföra de analyser eller provningar som är nödvändiga för att kunna dra korrekta slutsatser. Hemsida

Swerea KIMAB develops and improves solutions for materials and corrosion research. Our strength is applied research with customer benefit in focus. We can at short notice go out in field to inspect the damage or to review production operations . Our comprehensive and advanced set of instruments allows us to quickly perform the analyzes or the tests necessary to draw correct conclusions. Website

 

Namnlöst-2
Peab Grundläggning är ett av Sveriges största grundläggningsföretag med cirka 155 medarbetare och en omsättning på cirka 400 Mkr. Vi arbetar rikstäckande med kontor i Bjästa, Järfälla, Göteborg och Malmö. Vi har egen tillverkning av betongpålar vid våra fabriker i södra, västra och mellersta Sverige. Vi grundlägger för alla typer av byggprojekt och infrastruktur med moderna metoder och tekniker, som omfattar alla typer av mark som finns i Sverige och Skandinavien. Vi utför professionella och välplanerade projekt inom spontning, pålning, borrning, injektering, grundförstärkning. Vi erbjuder dessutom jordförstärkningstekniker, så som jetinjektering och stabilisering/solidifiering (s/s-metod ProSol™). Vi har tagit fram ett miljövänligt och ekonomiskt alternativ till deponering och vi är unika i Norden med vår specialbyggda maskin ProSol™. Hemsida

Peab Grundläggning is one of the largest foundation companies in Sweden with about 155 employees and a turnover of approximately 400 million SEK. We work nationwide with offices in Bjästa, Järfälla, Gothenburg and Malmö. We have our own manufacturing of concrete piles at our factories in southern, western and central Sweden. We provide professional and well planned projects in the sheet piling, piling, drilling, grouting, foundation reinforcement. We also offer ground improvement techniques, such as jet grouting and stabilization / solidification (S / S method Prosol ™). We have developed an environmental friendly and economically benificial alternative to landfill and we are unique in the Nordic countries with our custom-built machine Prosol ™. Website

 

cementa_logo_farg
Cementa AB är ett av Sveriges största byggmaterialföretag och ingår i den internationella koncernen HeidelbergCement. Vi tillverkar och marknadsför cement samt erbjuder kunskap om användning av cementbaserade produkter. Tillverkningen sker i Slite, Skövde och i Degerhamn – platser där det finns god tillgång på det för cementtillverkning viktiga råmaterialet kalksten. Med 135 års samlade kunskaper och erfarenheter är Cementa idag ett modernt högteknologiskt företag. Vi satsar stora resurser på att utveckla nya produkter och användningsområden. Hos oss arbetar processtekniker, processingenjörer, mekaniker, elektriker, konstruktörer, kemister samt säljare, administratörer och tekniker inom marknad och FoU. Totalt är vi 425 personer. Hemsida

Cementa AB is one of Sweden’s largest construction material company and is a part of the international group HeidelbergCement. Cementa manufacture and market cement products and is also a knowledge provider regarding the use of cement-based products. The production takes place in Slite, Degerhamn and Skövde – locations where there is good access to the important raw material limestone. With 135 years of accumulated knowledge and experience Cementa is today a modern high-tech company. We invest considerable resources in developing new products and applications. We are a team of process technicians, process engineers, mechanics, electricians, engineers, chemists and sellers, administrators and technicians in marketing and R&D. Overall we are 425 people. Website

 

logga-swedrop-ps-rgb
Swedrop flytande engångsfilter sätts i drift omedelbart i dagvattenbrunnar:

 • Det flytande filtret hindrar inte flöde. Vid höga flöden kan inkommande vatten passera förbi, men flödet hindras inte.
 • När flödet upphör fortsätter filtret att verka på ytvattenfilmen (oljor etc.) och på stående vatten (tungmetaller). Dagvattnet renas kontinuerligt.
 • Kräver ingen montering eller service. Det sänks helt enkelt ner i brunnen. Ev. kan man vilja montera en enkel vattenledare.
 • Efter användning tas hela filtret upp och skickas till förbränning. Inget underhållsarbete vid brunnen.
 • Om man byter filter samtidigt med slamsugning av brunnen, blir insatsen marginell.

Hemsida

SweDrop disposable floating filter operates immediately after being installed in storm water drains:

 • The floating filter does not stop the flow. At high flows incoming water can pass by, but the flow is not hindered.
 • When the flow stops, the filter continues to work on the surface (oils etc.) and on stagnant water (heavy metals). The storm water is cleaned continuously.
 • Requires no installation or service. It is simply dropped into the drain. 
 • After use, the entire filter is sent to incineration. No maintenance work at the drain.
 • If you change the filter at the same time as sludge suction of the drain, the total effort is minimal.

Website

 

Orcem NGC

Orcem ingår i Ecocem-gruppen, Europas ledande tillverkare av granulerad masugnsslagg (GGBS) – ett av världens mest hållbara byggmaterial. GGBS används ofta vid stabilisering av förorenad mark och muddermassor. Det är ett av de mest effektiva bindemedlen vid immobilisering av tungmetaller då det leder till minskad utlakning och lägre permeabilitet samtidigt som den strukturella integriteten bibehålls. Koldioxidutsläppet vid tillverkningen av GGBS är mycket lågt jämfört med Portlandcement.

Orcem tillverkar GGBS vid sin anläggning i Moerdijk i Holland med en årlig produktionskapacitet om 650 000 ton. Orcem har levererat GGBS till Gävle Hamn sedan 2014 och sedan början av 2016 även till Boliden Mining. Stort intresse för GGBS har även visats från betongtillverkare som vill minska sitt koldioxidutsläpp. Ecocem-gruppen i Europa har kapacitet att leverera strax under 2 miljoner ton per år. Hemsida

Orcem is a part of the Ecocem Group, Europe’s leading manufacturer of granulated blast furnace slag (GGBS) – one of the world’s most sustainable building materials. GGBS is often used for stabilization of contaminated soils and dredged material. It is one of the most effective binders in the immobilisation of heavy metals as it leads to reduced leaching and lower permeability, while maintaining the structural integrity. Carbon dioxide emissions is very low in the manufacturing of GGBS compared with Portland cement.

Orcem GGBS facility in Moerdijk in the Netherlands has an annual production capacity of 650,000 tons. Orcem GGBS has delivered to the Port of Gävle since 2014, and since the beginning of 2016 to Boliden Mining. Great interest has also been shown from concrete producers who want to reduce their carbon emissions. The Ecocem Group in Europe has the capacity to deliver approximately 2 million tonnes per year. Website


SeaHow-Colour
Tailor-made services for customers’ needs
SeaHow provides high quality expert services and intelligent solutions that support the sustainable use of sea and inland water areas. Our customer oriented services for ports with full life cycle are:

 • Underwater Infra and Hydrographic Surveys
 • Marine Construction Site Inspections
 • Maintenance and Construction Projects in Ports
 • Navigation Buoys and Smart Sensors Solutions
 • Oil Recovery Equipment and Solutions

Further information and contact: Sales Director Kari Pohjola, tel. +358 40 571 3193
SeaHow is a brand of Meritaito Ltd, the leading, 100% Finnish state owned marine infrastructure management company.  SeaHow provides ISO 9001, 14001 and OHSAS 18001 quality services. Read more www.seahow.fi

 

g_120530_n3111_webview
WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. Bredd och mångfald kännetecknar våra medarbetare, kompetensområden, kunder och typer av uppdrag. Tillsammans har vi 34 000 medarbetare på över 500 kontor i 40 länder. I Sverige har vi omkring 3 500 medarbetare. WSP har lång erfarenhet och stor kompetens inom hamnrelaterade frågor, från idé och analysskedet, till planering, projektering och förvaltning. Hemsida

WSP is one of the world’s leading engineering professional services consulting firms. We provide services to transform the built environment and restore the natural environment. We have 34,000 employees, based in more than 500 offices, across 40 countries, on every continent. WSP Sweden is a nationwide consultancy, around 3,500 staff. Though we are united by our shared pride, passion and desire to collaborate, we have very different areas of expertise, specialism and innovation. WSP understands the challenges posed to today’s ports and can provide services for the whole life cycle: from analysis and strategic decision making, via construction design to asset management. Website

 

trelleborgadobergb-1
Website

 

savcor_logo
Savcor is a global high-tech company, which delivers advanced solutions for performance optimization. Our mission is to help our clients to achieve the best commercial outcomes. To reach this, we combine our skills, knowledge and 30-year experience with the close customer cooperation. Our professional services includes process diagnostics, corrosion prevention and structural health monitoring, forest information management, solid wood operational efficiency and process measurement. We have subsidiaries in Canada, Brazil and Germany. Website

 

cavotec-enlarged-colours
Cavotec är en global industrikoncern som utvecklar innovativa lösningar som hjälper företag i ett stort antal olika industrisektorer att arbeta mer effektivt och miljömässigt hållbart. Koncernen utvecklar och tillverkar system inom hamnar och sjöfart, flygplatser, gruvor och tunnlar samt automation och industri. Hamnar och sjöfart har varit medelpunkten för Cavotecs verksamhet i över 40 år. Med fokus på säkerhet, tillförlitlighet och miljö har Cavotec utvecklats till att bli en ledande leverantör och partner till sina kunder världen över. Cavotec är också synonymt med MoorMaster™, ett innovativt vakuumbaserat system för automatisk fartygsförtöjning. Vi levererar även landström till fartyg (AMP – Alternative Maritime Power) och ett stort sortiment av produkter såsom: mobil strömförsörjning av kranar, släpringsdon för Azipods, industriella kontaktdon, kabelkjedjor och specialkabel. Hemsida

Cavotec is a global engineering group that enables industries worldwide to improve productivity, safety and sustainability. Cavotec delivers power transmission, distribution and control technologies that form the link between fixed and mobile equipment in the Ports & Maritime, Airports, Mining & Tunnelling and General Industry sectors. The ports and maritime sector is at the heart of Cavotec’s business – as it has been for over forty years. Our focus on safety, reliability and the environment has seen us evolve into a respected partner for operators around the world. Cavotec is the home of MoorMaster™, an innovative vacuum-based mooring system. We also supply Alternative Maritime Power (AMP) systems, and a comprehensive range of staple port equipment, including motorised cable reels, marine propulsion slip ring columns, electrical power connectors, power chains, and crane controllers. Website

 

ramboll
På Ramböll arbetar 13 000 samhällsrådgivare med ingenjörsteknik, design och management consulting. Ramböll har en stark etablering i Norden, Nordamerika, Storbritannien, Kontinentaleuropa, Mellanöstern och Indien och har en betydande representation i Asien, Australien, Sydamerika och Afrika söder om Sahara. Med nära 300 kontor i 35 länder kombinerar vi lokal erfarenhet med en global kunskapsbas. Vi strävar hela tiden efter att skapa innovativa, inspirerande och hållbara lösningar som gör verklig skillnad för våra kunder, slutanvändare och samhället i stort. Ramböll levererar helhetslösningar inom byggnader, transport, miljö, vatten, energi, olja & gas och management consulting. I den svenska verksamheten ingår Ramböll Sverige AB samt Ramböll Management Consulting AB. Ramböll Sveriges huvudkontor finns i Stockholm. I Sverige har Ramböll ca 1 500 medarbetare på ett 30-tal kontor. Vi vet att våra lösningar är beroende av våra medarbetares kreativitet, kunskap och integritet. Därför uppmuntrar vi individuell och kulturell mångfald när vi sätter samman team för att skapa framtidens innovativa lösningar. Rambölls organisation skapar goda förutsättningar att lära känna kunden och kundens behov så att Ramböll kan erbjuda koncernens samtliga tjänster. Det gör att varje uppdrag kan resurssättas utifrån uppdragets specifika behov av spetskompetens. Hemsida

At Ramboll 13 000 consultants are working with engineering, design, and management consulting. Ramboll has a strong presence in the Nordic region, North America, UK, Continental Europe, Middle East and India and has a significant presence in Asia, Australia, South America and Sub-Saharan Africa. With close to 300 offices in 35 countries, we combine local experience with a global knowledge base. We continually strive to create innovative, inspiring and sustainable solutions that make a real difference for our customers, end users and society at large. Ramboll delivers complete solutions within the areas buildings, transport, environment, water, energy, oil & gas, and management consulting. The Swedish organisation has its headquarter in Stockholm and includes Ramboll Sweden AB and Ramboll Management Consulting. In Sweden Ramboll has about 1500 employees in over 30 offices. We know that our solutions are dependent on our employees’ creativity, knowledge and integrity. Therefore, we encourage individual and cultural diversity when we put together teams to create future innovative solutions. The Ramboll organization creates good opportunities to get to know customers and their needs so that the Ramboll Group can offer all services and specific excellences based on each assignment. Website

 

Processkontroll Elektriska

 

logotyp_new_green_textkontur_72dpi
Ecoloop är specialiserat på hållbar resursförvaltning, cirkulär ekonomi, miljöteknik och miljösystemanalys. Ecoloop har kompetens inom hamnrelaterade miljöfrågor såsom buller, hantering av förorenade muddringsmassor, avloppsvatten och dagvatten samt hamnlogistik, förbindelser med inre vattenvägar, och hamninfrastruktur. Hemsida

Ecoloop is a SME specialising in sustainable resource management, circular economy, environmental engineering and environmental system analysis. Ecoloop has competence within port-related environmental questions such as noise, handling of polluted dredged masses, waste water and stormwater management as well as port logistics, hinterland railway and inland waterway connections, and port infrastructure. Website